Missie

Visiedocument 2010 – 2013 van het IDO

Het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) te Lelystad had in 2006 het gevoel met het IDO op een kruispunt te staan: doorgroeien vanwege de toenemende vraag of pas op de plaats maken omdat er geen structurele (financiële) ruimte is voor de noodzakelijke groei. Als gevolg hiervan is een ontwikkelingsschets opgesteld voor de toekomst. Daarin is een aantal scenario’s uitgewerkt, die hebben geleid tot een bedrijfsplan voor de periode 2007-2010.
Hiervoor is begin 2007 de benodigde financiering geregeld en toegezegd door de gemeente Lelystad, een aantal landelijke Fondsen en de deelnemende kerken.

Medio 2009 wordt opnieuw de vraag gesteld: ‘hoe verder met het IDO?’ Die vraag komt vanuit het toegenomen werk en wordt onderstreept door de landelijke Fondsen, die het IDO al vele jaren ondersteunen. Deze fondsen hebben altijd aangeven: ‘onze steun is tijdelijk, we hebben een aanjaagfunctie, maar de structurele steun voor dit werk in de Lelystadse samenleving zal ook uit die Lelystadse samenleving moeten komen’.
Daarom zoekt het bestuur antwoord op de vraag: ‘Hoe kan het groeiende werk van het IDO en een daarmee gepaard gaande groeiende organisatie van het IDO structureel zo gefinancierd worden, dat het werk continuïteit heeft?’

In het visiedocument is dit probleem verder uitgewerkt en in bijlagen de analyse van het werk van de werkstichtingen.
Klik voor gehele visiedocument

 

Maatschappelijk Rendement IDO

“IDO niet voor niets”


Datum: April 2009
Bron: stichting OIKOS

Om het werk van het IDO duidelijker zichtbaar te maken heeft het bestuur van het IDO een onderzoek laten uitvoeren door de Stichting OIKOS naar het maatschappelijk rendement van het IDO. Het rapport is verschenen onder de titel: “IDO – niet voor niets” klik voor meer info.

Korte samenvatting:

Een onafhankelijk stichting (OIKOS) heeft onderzoek gedaan naar het maatschappelijke rendement van stichting IDO. Uit de conclusie komt naar voren dat IDO werk vervult voor meer dan 34 arbeidsplaatsen, en wel op een zeer efficiënte wijze. Daardoor ontstaat er een maatschappelijk rendement van 77%. De andere 23% is overhead, wordt niet meegerekend bij deze rendementsberekening en is noodzakelijke tijd dat aan andere zaken wordt besteed, in de vorm van indirect haar levensbeschouwing uiten opdat motivatie van vrijwilligers hoog is en blijft. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid maar weinig instanties binnen de sociaal-culturele setting die een dergelijk percentage weten te bereiken. Het vrijwilligerswerk geeft echt zin.Voor overheden is dit lucratief. Door een geringe inzet van financiële middelen wordt namelijk een hoog bedrag aan kosten vermeden! Voor de overheid als geheel geldt dat de investering van €170.500 leidt tot het vermijden van minimaal €1.613.000 aan kosten. Een klein deel van dit eerste bedrag was uit landelijke 2008 overheidsgelden (€15.000), een voordeel voor de gemeente Lelystad.Het IDO kan niet zonder overheidsgeld en andersom ook niet, de overheid kan niet zonder deze ‘hoogrendementsopbrengst’.
Het budget (ook giften!) is voor de aanstelling van professionele begeleiders, fysieke locaties. De vrijwilligers benodigen ook ruimte. Zo kan iedereen zich met hart en ziel storten op al het goede werk dat wordt verricht.Voor uitgebreid lezen verwijzen wij u graag door naar het rapport.

mocht de PDF niet openen, stel dan uw browser in dat deze website wel pop-up windows mag laten zien.