Organisatie

Eenzaamheid, armoede, schulden of psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen de weg naar de hulpverlening niet meer kunnen vinden. Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) is er voor mensen in Lelystad die in zo’n kwetsbare positie terecht zijn gekomen. In onze twee inloophuizen en tijdens de dagelijkse inloopspreekuren kan iedereen terecht voor hulp en verwijzen we door. Als het nodig is, geven we ondersteuning (bijv. voedselbank, schuldhulpverlening of noodhulp). Het IDO werkt namens acht kerken in Lelystad. Naast een klein aantal betaalde medewerkers zijn er 250 vrijwilligers werkzaam.

Ontstaan

Al meer dan 30 jaar is het IDO in Lelystad actief. Het is een diaconale organisatie die ontstaan is vanuit de Lelystadse kerken. Vanuit de twee inloophuizen is het werk van het IDO gegroeid en diverser geworden.

De voedselbank is in 2005 als onafhankelijke stichting naast en in samenwerking met het IDO ontstaan. Aanvankelijk onder de naam ‘De Korenaar’, maar sinds 2021 als Voedselbank Lelystad, statutair aangesloten bij de Vereniging van Voedselbanken Nederland (VBN).

Daarnaast nam ook het aantal kerken toe dat het werk van het IDO mee draagt. Door de decennialange trouwe aanwezigheid is het IDO uitgegroeid tot een vaste waarde in Lelystad.

Onze missie en aanpak

De missie van het IDO luidt: “Helpen waar geen helper is.” Daarmee willen we ons nadrukkelijk richten op die mensen die vaak nergens anders gezien of gehoord worden. Het gaat om mensen die op grote afstand van de hulpverlening staan of hun weg daar moeilijk weten te vinden. Onze methodiek en aanpak is gebaseerd op de presentiebenadering. Voor meer informatie over onze werkwijze: zie Kenniscentrum.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Wil je je uitgebreid verdiepen in het werk van het IDO? Hieronder vind je de actuele jaarverslagen, jaarrekeningen en het beleidsplan.

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019

Beleidsdocument ‘Bouwen aan verbinding’ (2020 – 2023)

ANBI

Het IDO heeft een ANBI-status van de Belastingdienst. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar.

Hier is het standaardformulier in het kader van de publicatieplicht van fondsenwervende instellingen te vinden.

Privacy

Wij hechten veel belang aan het beschermen van de persoonlijke gegevens van cliënten en vrijwilligers en het respecteren van hun privacy. We houden ons dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees hier onze privacyverklaring.

Klachten

Het klachtenreglement van het IDO vind je hier. Meer informatie over ons bredere beleid is te vinden in ons preventie- en integriteitsbeleid.

De vertrouwenspersoon van het IDO is Dirk Wolse, vertrouwenspersoon@ido-lelystad.nl
De gedragscode voor vrijwilligers is hier terug te vinden.

Deelnemende kerken

De lidkerken van het IDO zijn:

  • Baptistengemeente Lelystad De Hoeksteen
  • Christelijke Gereformeerde Kerk / Nederlands Gereformeerde Kerk Het Anker
  • Evangelische Kerk De Pijler
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lichtbron
  • Hervormde Gemeente Lelystad ‘t Lichtschip
  • Protestantse Gemeente Lelystad Ontmoetingskerk
  • Rooms-katholieke geloofsgemeenschap ‘Pax-Christi’ (valt onder Heilige Nobertusparochie)
  • Gereformeerde Gemeente Lelystad Bethelkerk

Organisatiegegevens

Statuten
Naam organisatie: Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg
KVK: 39075775
Rekeningnummer: NL20INGB0007667025

Al onze bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Stichting Vrienden van het IDO

De Stichting Vrienden van het IDO is een aparte stichting die zich richt op fondsenwerving bij particulieren ten behoeve van het werk van het IDO.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van het IDO

RSIN
820215168

Rekeningnummer
NL62 INGB 00034995 37

Contactgegevens van de instelling
Fjord 155, 8224 DJ  Lelystad
E-mail info@ido-lelystad.nl

Doelstelling van de Stichting

Werven en beheren van sponsorbijdragen ten behoeve van Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad (IDO).

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting werft donateurs via de aangesloten kerken en maakt meerjarige afspraken met hen. De ontvangen gelden worden opgenomen in de banktegoeden bij de ING-bank en de RABO-bank en uitsluitend gebruikt voor de doelstelling van de Stichting. Verzoeken voor besteding van de gelden komen van de Stichting IDO of de daaronder vallende projecten.

Lees hier het meest recente beleidsplan.

Lees hier het huishoudelijk reglement.

Bestuur
Voorzitter: De heer D. van den Dool
Secretaris: Mevrouw E. van Dijk-Vonkeman
Penningmeester: De heer J.P.A. Luiten

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning, onkostenvergoeding of vacatiegelden. Zij functioneren zuiver als vrijwilligers.
De Stichting heeft geen eigen personeel of directie, maar ontvangt wel praktische ondersteuning door de medewerkers en directie van Stichting IDO.

Verslag en financiële verantwoording van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag en de financiële verantwoording over 2021 is hier te vinden.

Het verslag en de financiële verantwoording over 2020 is hier te vinden.

De financiële verantwoording over 2019 is hier te vinden.