Skip to main content

Kenniscentrum

Bij het IDO is leren belangrijk. Leren van elkaar en leren van anderen. We willen onze inzet steeds weer onder de loep nemen en zoeken naar verbetering. Dat doen we door nieuwe methodieken uit te proberen, ervaringskennis die wordt opgedaan te benutten en mensen op te leiden in de ervaring die we al eerder hebben opgedaan. Het kenniscentrum van het IDO speelt hier een belangrijke rol in. Het richt zich op innovatie, onderzoek en training.

Innovatie

Door middel van pilots en experimenten testen we nieuwe benaderingen uit en leren hiervan. Soms functioneren we ook als broedplaats waarbij iets, wanneer het succesvol is, door anderen overgenomen kan worden.

Het belangrijkste doel van onze innovatie is gericht op methodiekontwikkeling. Uitgangspunt daarbij zijn de presentiebenadering en andere relationele benaderingen. Zo werken we aan het versterken en onderbouwen van onze methodiek.

Onderzoek

Door jarenlange ervaring en nauwe contacten met mensen in een kwetsbare sociale of financiële situatie is het IDO een interessante plek voor onderzoek. We nemen dan ook regelmatig deel aan bredere onderzoeken en initiëren zelf soms ook onderzoek, bijvoorbeeld gericht op het evalueren van onze inzet en benadering of op het onderzoeken van nieuwe methodieken en benaderingen. Daarbij hebben we speciale interesse in praktijktheoretisch onderzoek waarbij ook de deskundigheid van bezoekers en cliënten wordt benut. We richten ons vooral op meer kwalitatieve en participatieve benaderingen van onderzoek.

Onze Theory of Change

Het IDO heeft een Theory of Change (verandertheorie) ontwikkeld waarmee we de impact van onze inzet en activiteiten ijken en meten. Hierin geven we weer wat we doen, voor wie en wat de beoogde effecten en impact daarbij zijn. De ontwikkeling van deze theorie is de basis voor het sturen op impact in de praktijk en in onze beleidsontwikkeling. Het impactonderzoek dat we bij het IDO uitvoeren, is erop gericht om te leren en te sturen op de beoogde impact.

Onze Theory of Change (in vereenvoudigde versie). Interesse in onze volledige TOC? Vraag hem op via info@ido-lelystad.nl

Training

We verzorgen vanuit het kenniscentrum trainingen voor al onze vrijwilligers en voor bezoekers van het IDO. Daarnaast participeren we ook actief in een aantal landelijke netwerken waarvoor we ook activiteiten helpen organiseren die gericht zijn op kennisdeling.

Voorbeelden van reguliere trainingen die we aanbieden:

  • Basistraining presentie (6 dagdelen);
  • Introductiecursus schuldhulpverlening (3 dagen);
  • Verdiepende modules schuldhulpverlening (2 dagen).

Naast ons aanbod van permanente educatie voor vrijwilligers bieden we ook incidenteel trainingen aan op het gebied van o.a. sociale hygiëne, omgaan met agressie, gespreksvaardigheden, motiverende gespreksvoering en intervisie rond casuïstiek.

In onze trainingen werken we o.a. samen met trainers van Hogeschool Windesheim, Stichting De Kim en de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. De trainingen op het gebied van schuldhulpverlening worden gegeven door onze eigen NEN-gecertificeerde schuldhulpverleners.

Actuele projecten

Op dit moment is het IDO betrokken bij de volgende projecten:

  • Kenniswerkplaats Windesheim

Met de Hogeschool Windesheim is een convenant afgesloten om te komen tot een kenniswerkplaats bij het IDO. Het doel is om praktijkkennis, onderzoeks- en opleidingservaring bij elkaar te brengen en de kruisbestuiving te benutten.

  • Impactonderzoek Schuldhulpverlening

Het IDO is één van de deelnemende organisaties aan het vierjarige programma ‘Meedoen! Samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds. Onderdeel van dit programma is dat er onderzoek verricht wordt naar de impact van de geboden ondersteuning in de schuldhulpverlening, met als doel het versterken van onze impact in de ondersteuning die we bieden.

  • Pilot Kwetsbare Vrijwilligers

De inloophuizen van het IDO participeren in de landelijke pilot ‘Kwetsbare Vrijwilligers’, geïnitieerd door Netwerk DAK. In deze pilot worden methodieken onderzocht en experimenten uitgetest gericht op goede begeleiding en ondersteuning van mensen die in een kwetsbare situatie zitten en als vrijwilliger actief zijn.

  • Actieonderzoek ‘Alle Jongeren een thuis’

In samenwerking met onderzoeksinstituut Movisie ontvangt het IDO ondersteuning van het Ministerie van VWS (Actielijnen Dak- en thuisloze jongeren) en het Kansfonds om een nieuwe werkwijze uit te proberen gericht op jongeren die te maken hebben met (dreigende) dak- en thuisloosheid. Deze opdracht wordt uitgevoerd door de werkers van ‘Jongeren maken de stad’ en URBN Village. Naast het leertraject met Movisie is er ook een actietheoretisch onderzoek aan gekoppeld (‘Alle jongeren een thuis’) dat wordt uitgevoerd onder begeleiding van het instituut voor Publieke Waarden.

Voor meer informatie: zie hier op de website van het Kansfonds

Professionals

De volgende professionals zijn verbonden aan ons kenniscentrum:

Marchien Timmerman is hoofddocent aan de Hogeschool Windesheim en als trainer actief bij het IDO op het gebied van de presentiebenadering. Zij geeft twee keer per jaar de basistraining presentie, verzorgt intervisiebijeenkomsten en heeft een adviserende rol bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Veerle Rooze, voormalig directeur van het IDO geeft leiding aan het kenniscentrum. Zij heeft jarenlange wetenschappelijke onderzoekservaring en leidt het onderzoek dat gericht is op het vergroten van de impact en effectiviteit van hulpverlening.